Top Deals babyartikelen, lage prijzen aan hoge kwaliteit!

Identiteit van de verkoper

BAGO HM BV

E-mail: bagohm@gmail.com

Telefoon nummer:  (+32) 0485638534

BTW: BE07 63 557 373
Maatschappelijk adres: Diestsestraat 179, 3000 Leuven

Algemene voorwaarden

Bij het overgaan tot een aankoop stemt u in met de Bago HM algemene voorwaarden.

 

 1. Definties

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Retour: de consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dit is de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: werkdagen, d.w.z. uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen.

 

 1. De verkoper

Maatschappelijke zetel: BAGO HM – Diestsestraat 179, 3000 Leuven, België.

 

 1. Toepassingsgebied

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. 

 

 1. Prijzen en betalen

Het aanbod bevat een volledige omschrijving van het aangeboden product. Deze bevat steeds de prijs en de eventueel aangeboden korting. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten.

Bij Deals&Deals heeft u de mogelijkheid om te betalen via: Bancontact / Mister Cash, iDEAL, PayPal, Kredietkaart.

Niet betaalde bestellingen worden na 4 (vier) dagen automatisch geannuleerd door de verkoper.

Elke klacht betreffende een betaling dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 3 (drie) dagen na ontvangst van de bestelling.

Bestellingen die zijn vereffend met een gift card worden nooit in cash terug uitbetaald bij een eventuele retour. Er wordt een nieuwe gift card aangemaakt.

2. Levering

2.1 Wij leveren de producten die op uw orderbevestiging staan vermeld. Deals&Deals kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de klant met betrekking tot het leverings- of factuuradres en voor eventuele late leveringen of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren als gevolg van die fout.
2.2 Eigendom en risico van verlies met betrekking tot uw producten, gaat op u over bij aflevering van de producten op het adres dat vermeld staat in uw orderbevestiging.
2.3 Wanneer een product op voorraad is, wordt het binnen 1 tot 3 werkdagen op uw afleveradres geleverd. Dit afleverschema is een indicatie en dus niet bindend.
2.4 Leveringen vinden plaats tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag en op zaterdag. (behalve op feestdagen).
2.5 Indien een product niet op voorraad is, wordt de consument per e-mail op de hoogte gesteld van een andere leverdatum. Indien de consument het niet eens is met de vertraging, kan de bestelling worden geannuleerd of kan de consument een alternatief product bestellen. De prijs voor de geannuleerde bestelling wordt terugbetaald of, in het geval van een bestelling voor een alternatief product, wordt een nieuwe factuur gemaakt of gecrediteerd, rekening houdend met de prijs die is betaald voor het product dat wordt geannuleerd.
2.6 Indien wij niet binnen de afgesproken tijd kunnen leveren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld voordat de levertijd verloopt. Indien wij niet binnen de afgesproken tijd leveren, kunt u besluiten uw bestelling te annuleren en krijgt u binnen 30 dagen na annulering uw geld terug.
2.7 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de koeriersdienst die wij gebruiken.

2.8 De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST, DPD of eender welk verzendbedrijf zijn wij niet aansprakelijk.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

2.9 verzending wordt gedaan door middel van koeriersbedrijven zoals Bpost, Post-Nl ...

 

 1. Bedenktijd en retourneervoorwaarden

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit is niet geldig voor sales items die de consument aankoopt. De koper neemt kennis met de huisregels en gaat akkoord vanaf dat hij/zij een bestelling plaatst. In de algemene voorwaarden en bij retouren staat dit duidelijk vermeld. Indien je toch retourt, kan je de items nadien opnieuw toegestuurd krijgen, mits oplegging van een verzendingskost. 

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Deals&Deals – Diestsestraat 179, 3000 Leuven, België. 

Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen. 

Goederen die specifiek voor de consument ontworpen zijn of die kunnen bederven worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht. 

Wegens hygiënische redenen kunnen oorbellen niet worden teruggenomen.

De retourzending wordt door Deals&Deals gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met u verrekend. U kan binnen de 2 (twee) weken een tegoedbon verwachten van de zelfde prijs als een gekochte item

. Items die te laat werden teruggestuurd, na 14 dagen, hebben geen recht op terugbetaling. 

Bestellingen die zijn vereffend met een gift card worden nooit in cash terug uitbetaald bij een eventuele retour. Er wordt een nieuwe gift card aangemaakt.

Items aangekocht tijdens een sales periode komen niet in aanmerking voor retour. Deals&Deals zal, indien u toch retourt, niet overgaan tot een terugbetaling. Kleding wat geparfumeerd terug komt worden niet terug genomen. Deze kan u bij betaling van verzending terug ontvangen.

 

 1. Garantie

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 7 (zeven) dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument. 

Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.     

 

 1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen,  werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. 

 

 1. Klachten

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.

Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de goederen.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

 

 1. Toepasselijk recht
  Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. Informatie over alternatieve geschilbeslechting is te vinden via http://ec.europa.eu/odcdoch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. 

 

Disclamer

Het auteursrecht op deze website en webshop berust bij ons en bij derde personen. Van verschillende leveranciers hebben wij de toestemming gekregen om tekst en beeldmateriaal te gebruiken. BUYorCRY maakt voor de meeste van de producten gebruikt van eigen gemaakte foto’s. Vermenigvuldiging van teksten of afbeeldingen voor commerciële doeleinden in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door BUYorCRY.

Copyright alle foto`s die niet via onze leveranciers zijn verkregen: Deals&Deals

Bij het overgaan tot een aankoop stemt u in met de Deals&Deals algemene voorwaarden. 1. Definties 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

De verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 

De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper. 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

Retour: de consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dit is de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

Dag: werkdagen, d.w.z. uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen.